Mindo, San Isidro and the Amazon

 

Ecuador trip on map